คณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร

คณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร

คณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร สาขาวิชาเคมี

คณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร สาขาวิชาชีววิทยา

คณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร สาขาวิชาฟิสิกส์

คณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ

คณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

คณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร สาขาวิชาเกษตรศาสตร์

คณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร สาขาวิชาสัตวศาสตร์

คณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร สาชาวิชาอาหารและโภชนาการ

คณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

คณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์

คณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย

คณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

คณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร