คณาจารย์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

คณาจารย์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัลลภ  ทาทอง
ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชา
ความเชียวชาญ
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรทัย  จิตไธสง
ตำแหน่ง  ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชา
ความเชียวชาญ
 
อาจารย์มณีรัตน์  สุตันตั้งใจ
ตำแหน่ง อาจารย์
สาขาวิชา
ความเชียวชาญ
 
ดร.เนตรนภา พงเพ็ชร
ตำแหน่ง อาจารย์
สาขาวิชา
ความเชียวชาญ
 
อาจารย์ศิริรัตน์  แจ้งกรณ์
ตำแหน่ง อาจารย์
สาขาวิชา
ความเชียวชาญ
 
อาจารย์กานดา  ปุ่มสิน
ตำแหน่ง อาจารย์
สาขาวิชา
ความเชียวชาญ
 
Chinese (Simplified) ZH-CN English EN Thai TH