ประกาศ การสอบวัดทักษะการคิดวิเคราะห์ด้านการคำนวณและ สอบวัดทักษะทางด้านดิจิทัลสำหรับนักศึกษา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม และ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

Read more
Chinese (Simplified) ZH-CN English EN Thai TH