บุคลากร

Asst.Dr.Vanlop Thathong

ประธานสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

ผศ.ดร.วัลลภ ทาทอง

วุฒิการศึกษา:

ปร.ด (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม) มหาวิทยาลัยขอนแก่น

วท.ม.(วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วท.บ.(วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม) สถาบันราชภัฏเลย

สาขาที่ถนัด:
การจัดการขยะมูลฝอยและกากของเสียอันตราย
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) และการตรวจติดตามคุณสิ่งแวดล้อม (Mornitering)

E-mail: vanlop.tha@lru.ac.th, vanlop.lru@gmail.com

Tell/Line: 0881578953   Facbook: vanlop pang thathong

Asst.Dr.Orathai Jitthaisong

อาจารย์ประจำสาขา

ผศ.ดร.อรทัย จิตไธสง

วุฒิการศึกษา:

ปร.ด (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วท.ม.(วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วท.บ.(วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม) สถาบันราชภัฏเลย

สาขาที่ถนัด:
การจัดการขยะมูลฝอยและกากของเสียอันตราย
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) และการตรวจติดตามคุณสิ่งแวดล้อม (Mornitering)

E-mail: Orathai.jit@lru.ac.th

Maneerat Suthanthangjai

อาจารย์ประจำสาขา

อาจารย์มณีรัตน์ สุตันตั้งใจ

วุฒิการศึกษา:

M.Sc. (Environmental Science)
B.Sc. (Environmental Studies)

สาขาที่ถนัด:
– Waste reduction and utilization
– Appropriate technology
– Sustainable agriculture

E-mail: Maneerat.Sut@lru.ac.th

Dr.Netnapa Pongpetch

อาจารย์ประจำสาขา

ดร.เนตรนภา พงเพ็ชร

วุฒิการศึกษา:

วท.ด. (ชีววิทยาสิ่งแวดล้อม)
วท.บ.(วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม)
*หมายเหตุ โทควบเอก

สาขาที่ถนัด:
– Water pollution
– Environmental impact assessments
– Solid and hazardous waste management
– Environmental pollution
E-mail: netnapa.pon@lru.ac.th

Sirirat Jangkorn

อาจารย์ประจำสาขา

อาจารย์ศิริรัตน์ แจ้งกรณ์

วุฒิการศึกษา:

 

สาขาที่ถนัด:

E-mail: sirirat.jan@lru.ac.th

Kanda Pumsin

อาจารย์ประจำสาขา

อาจารย์กานดา ปุ่มสิน

วุฒิการศึกษา:

วท.ม.(วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วท.บ.(ศึกษาศาสตร์เกษตร) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

E-mail: kanda.kai 1128@gmail.com

สาขาที่ถนัด:
– Environmental science

– Soil and water conservation
– Principles of watershed management
– Environmental impact assessments

Chinese (Simplified) ZH-CN English EN Thai TH